კარიერული წარმატების ჯგუფი

„კარიერული წარმატების ჯგუფი“  მომსახურებას უწევს ერთის მხრივ ფიზიკურ პირებს, რომლებზეც პერსონალური კარიერული ზრუნვის და განვითარების ეფექტურ პროგრამებს ახორციელებს და მეორეს მხრივ საქართველოში არსებული დამქირავებელი კომპანიების აბსოლუტურ უმრავლესობას, რომელსაც ეხმარება საჯაროდ გაცხადებული თუ არაგაცხადებული ვაკანსიების დაკომპლექტებაში.